Elbil


Elbil


Frågan om att ladda elbil i området har tagits upp av medlemmar. Styrelsen håller på med att samanställa lite information om vad det skulle innebära för samfälligheten samt den enskilda bilägaren. Detta är ett fortlöpande arbete och medlemmar får gärna kontakta styrelsen för mer uppdaterad information.Allmän information angånde laddning av elbil i samfällighet:

Lantmäteriets info

Sveriges riksdag


Citat från Lantmäteriet:


Vad innebär det för er som vill installera laddstolpar?

Att majoriteten, eller till och med alla medlemmarna i en samfällighetsförening, önskar installera en anläggning för elbilsladdning innebär inte per automatik att en gemensamhetsanläggning kan bildas för detta ändamål.

Villkoret stadigvarande betydelse måste fortfarande vara uppfyllt, det vill säga det ska finnas ett faktiskt behov av anläggningen. Behovet ska, både nu och på längre sikt, kunna kopplas till en typisk användare (normalanvändare) av de fastigheter som ska anslutas till gemensamhetsanläggningen. I annat fall saknas det skäl att åstadkomma en rättslig bindning mellan anläggningen och anslutna fastigheter.

I en sådan situation är berörda fastighetsägare istället hänvisade till andra, frivilliga, samarbetsformer som att till exempel ge enskilda fastighetsägare eller en ekonomisk förening rätt att installera laddstolpar på gemensam parkeringsplats.


Samfällighetsföreningen kan ge rätt för en enskild fastighetsägare eller en ekonomisk förening att ladda sin bil – så länge det inte hindrar användandet av anläggningen på det sätt som är beslutat om sedan tidigare eller att det medför kostnader eller olägenheter för övriga medlemmar. 


För att ansluta en fastighet till en gemensamhetsanläggning mot ägarens vilja, ställs det av dessa skäl upp villkor om att anläggningen ska vara av väsentlig betydelse för fastigheten (5 § AL). För att kravet på väsentlig betydelse ska vara uppfyllt måste fastigheten alltså ha ett påtagligt behov av anläggningen i fråga. 

Om fastigheten inte har ett påtagligt behov av den aktuella anläggningen kan alltså inte en majoritet bland övriga delägare i gemensamhetsanläggningen tvinga in fastigheten att delta i anläggningen.
Vi uppdaterar så ofta vi får in uppdaterad information. (29/3-21)